Jak zapisać się na maturę?

Matura to bardzo ważny egzamin dla każdego ucznia rozpoczynającego dorosłe życie. Doskonale jednak wiemy, że nie tylko tegoroczni abiturienci interesują się tym, co należy zrobić, by tę maturę zdać. Niezależnie od tego, czy w tym roku kończysz szkołę, czy skończyłeś/aś ją pięć, dziesięć czy dwadzieścia lat temu, pomożemy Ci przebrnąć przez cały proces przygotowania. Na początek najważniejsze. Na maturę trzeba się przecież zapisać.

Jakie dokumenty są potrzebne, by zapisać się na maturę?

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu maturalnego, muszą złożyć odpowiednią deklarację. Te dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W zależności od tego, kiedy i jaką szkołę ukończyłeś/aś, trzeba wybrać odpowiedni dokument. Deklarację można złożyć osobiście lub elektronicznie. W przypadku tej drugiej opcji potrzebne będą login oraz hasło, które uczniowie otrzymają od dyrektorów szkół. Absolwenci poprzednich lat również mogą otrzymać dostęp do złożenia deklaracji online, jednak muszą pamiętać o tym, by wcześniej złożyć wniosek o przyznanie danych do logowania. Z takim wnioskiem muszą udać się do dyrektora szkoły, którą ukończyli (wniosek należy złożyć najpóźniej do 15 stycznia 2023 roku).

Jak wygląda deklaracja maturalna?

Do wyboru są dwa rodzaje deklaracji: Deklaracja A oraz Deklaracja B. W przypadku każdej z nich należy podać swoje dane (imiona, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL oraz dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail)). W deklaracji koniecznie jest określenie rodzaju szkoły, którą się ukończyło oraz daty ukończenia tej szkoły (w tym roku szkolnym lub wcześniej). Określa się także, czy do egzaminu zdający będzie podchodził po raz pierwszy czy ponownie. W dalszej części wymagane jest zaznaczenie przedmiotów, które będą zdawane na maturze. Zaznaczyć należy zarówno przedmioty na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. W tym drugim przypadku można wskazać maksymalnie 6 przedmiotów (przypominamy, że do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym należy przystąpić, aby móc otrzymać świadectwo maturalne; poza tym można wybrać jeszcze 5 dodatkowych egzaminów na wybranym przez siebie poziomie). Bardzo istotne jest sprawdzenie, która formuła tegorocznego egzaminu Cię dotyczy, ponieważ taką informację również należy zaznaczyć w deklaracji. Jeśli nie jesteś pewny, czy przystępujesz do matury w Formule 2023 czy w Formule 2015, możesz sprawdzić to tutaj.

Którą deklarację wybrać, by zapisać się na maturę?

Deklarację A składają:

uczniowie 4-letniego LO

uczniowie szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO

absolwenci 3-letniego LO

absolwenci szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO

uczniowie oraz absolwenci 4-letniego technikum

uczniowie oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci gimnazjum

absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) (z wyjątkiem absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości – których szkoła nie została zlikwidowana)

absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, których szkoła nie została zlikwidowana

Deklarację A należy złożyć u dyrektora szkoły macierzystej!

Deklarację B składają:

absolwenci LO, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, których macierzysta szkoła została zlikwidowana

absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) (z wyjątkiem absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości – których szkoła została zlikwidowana)

absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, których szkoła została zlikwidowana

absolwenci uzupełniającego LO, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie

absolwenci liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie

osoby, która posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej

osoby, które uzyskały (uzyskają) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

Deklarację B należy złożyć u dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej!

Dostępna jest także deklaracja C, dla obywateli Ukrainy, którzy ukończyli szkołę w Polsce. Tę deklarację należy złożyć u dyrektora tej szkoły.

Kiedy należy złożyć deklarację przystąpienia do matury?

Wstępną deklarację do dyrektora szkoły należy złożyć do 30 września 2022 roku. W przypadku pojawienia się ewentualnych zmian należy je wprowadzić do 7 lutego 2023 roku, czyli do terminu złożenia ostatecznej deklaracji. Termin ten obowiązuje także pozostałe osoby chcące podejść do egzaminu maturalnego w 2023 roku. Oddzielny termin został ustalony dla obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w polskiej szkole po 30 września 2022 roku – w takim przypadku deklarację należy złożyć nie później niż 15 marca 2023 roku.

Czy matura jest bezpłatna?

Nie ma opłat związanych z przystąpieniem do egzaminu maturalnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zdający będzie podchodził do matury (ustnej lub pisemnej) po raz trzeci (lub kolejny). Wówczas opłata za każdy przedmiot na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym wynosi 50 zł brutto. Należy ją uregulować między 1 stycznia 2023 roku a 7 marca 2023 roku. Co ważne, to absolwent jest zobligowany do sprawdzenia, czy za przystąpienie do matury powinien wnieść opłatę. Odpowiednią kwotę należy przelać na numer konta wskazany przez dyrektora właściwiej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeśli osoba, która przystępuje do matury po raz trzeci lub kolejny, nie ureguluje wymaganej opłaty (lub nie dostarczy jej potwierdzenia do dyrektora komisji), nie zostanie dopuszczona do egzaminu.

Niezależnie od tego, czy w 2023 podejdziesz do matury pierwszy raz, czy kolejny i czy swoją szkolną edukację dopiero zakończysz, czy zakończyłeś ją już jakiś czas temu, trzymamy za Ciebie mocno kciuki! Jeśli czujesz, że przyda Ci się pomoc w przygotowaniu do tego ważnego egzaminu, zapraszamy do uczestnictwa w naszych kursach maturalnych. Z pomocą naszych nauczycieli perfekcyjnie opanujesz cały materiał!

4.8/5 - (30 votes)