Kto zdaje NOWĄ MATURĘ?

 1. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2019/2020
 2. absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
 3. absolwenci techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019
 4. absolwenci liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 5. absolwenci uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 6. absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich
 7. osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
 8. osoby, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

dwóch egzaminów w części ustnej,

czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.

Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO?

Część ustna egzaminu z języka polskiego będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

Źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

Masz dodatkowe pytania? Chętnie na wszystkie odpowiemy! 

Kontakt

 

Kto zdaje STARĄ MATURĘ?

Absolwenci techników oraz techników uzupełniających dla dorosłych z lat 2005/2006–2014/2015. 

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:‎

 1. dwóch egzaminów w części ustnej
 2. trzech egzaminów w części pisemnej. ‎

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej,

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.‎

JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO?

Część ustna egzaminu z wymienionych wyżej języków ma formę prezentacji. Egzamin ‎trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:‎

‎W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. ‎Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub ‎odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu ‎przeznaczonego na prezentację tematu. ‎

Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem ‎przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego ‎tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii.

Źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/o-egzaminie/

Masz dodatkowe pytania? Chętnie na wszystkie odpowiemy! 

Kontakt

4.7/5 - (14 votes)